Przetargi aktualne: 

 

Brak

 

Przetargi zakończone:

Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 12.09.2022 r. do dnia 04.10.2022 r. Wykaz Nr 1 /2022 nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok, pozostających w trwałym zarządzie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku o wszczęciu postępowania w trybie przetargowym na wynajem pomieszczenia na garaż przy ul. Piastowskiej 5. Oferty należy składać w siedzibie szkoły przy ul. Piastowskiej 5 w Białymstoku do dnia 13.10.2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert odbędzie się 18.10.2022 r. o godz. 12.00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 400,00 zł na konto : 06 1240 1154 1111 0010 9125 3894 oraz przedłożenie dowodu wpłaty najpóźniej do dnia 18.10.2022 r. do godz. 10.00.

 

Wzór oferty

Regulamin przetargu

  

 

 „Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń 

na okres 21 dni, tj. od dnia 15.07.2019 r. do dnia 05.08.2019 r. Wykaz Nr 1 /2019 i Wykaz Nr 2/2019 nieruchomości stanowiących własność Miasta Białystok, pozostających w trwałym zarządzie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku o wszczęciu postępowania w trybie przetargowym i w trybie bezprzetargowym zgodnie z w/w wykazami. Oferty należy składać w siedzibie szkoły przy ul. Piastowskiej 5 w Białymstoku do dnia 09.08.2019 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się 02.09. 2019 r. o godz. 12.00 . Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w Wykazie Nr 1/2019 i w Wykazie Nr 2/2019 na konto : 06 1240 1154 1111 0010 9125 3894 oraz przedłożenie dowodu wpłaty najpóźniej do dnia 28.08.2019 r. do godz. 12.00. Przetarg wygrywa oferent z najwyższą ceną najmu/dzierżawy za 1 m2 powierzchni. Istnieje ryzyko niezwolnienia nieruchomości przez dotychczasowego najemcę/dzierżawcę. Regulamin , wzór oferty oraz postanowienia przyszłej umowy znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.8lo.bialystok.pl, zakładka: szkoła/przetargi i dzierżawa.

 

Regulamin przetarg. dzierżawa, najem 2019

Wzór oferty 2019

Wzór umowy najem 2019

Wzór umowy dzierzawa 2019

 

 

 

„Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 07.08.2017 r. do dnia 28.08.2017 r. Wykaz Nr 2 /2017 nieruchomości stanowiących własność Miasta Białystok, pozostających w trwałym zarządzie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku o wszczęciu postępowania w trybie przetargowym na wynajem pomieszczeń na działalność lekarza rodzinnego na terenie VIII LO przy ul. Piastowskiej 5 . Oferty należy składać w siedzibie szkoły przy ul. Piastowskiej 5 w Białymstoku do dnia 29.08.2017 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się 01.09. 2017 r. o godz. 12.15. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł. na konto : 33 1240 2890 1111 0010 3573 2489 oraz przedłożenie dowodu wpłaty najpóźniej do dnia 29.08.2017 r. do godz. 12.00. Przetarg wygrywa oferent z najwyższą ceną najmu za 1 m2 powierzchni. Istnieje ryzyko niezwolnienia nieruchomości przez dotychczasowego najemcę. Regulamin , wzór oferty oraz postanowienia przyszłej umowy znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.8lo.bialystok.pl, zakładka: szkoła/przetargi i dzierżawa.

 

 

Regulamin przetargu 2017

Wzór oferty 2017

Wzór umowy najmu 2017

_______________________________________________________________________________________________

 

,,Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 22.05.2017 r. do dnia 12.06.2017 r., wykaz nr 1/2017 nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok, pozostających w trwałym zarządzie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.”

 

 

 

Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 29.10.2015 r. do dnia 19.11.2015 r. Wykaz Nr 2 /2015 nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok, pozostających w trwałym zarządzie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku o wszczęciu postępowania w trybie przetargowym na wynajem pomieszczenia na działalność gospodarczą w budynku szkoły przy ul. Piastowskiej 5. Oferty należy składać w siedzibie szkoły przy ul. Piastowskiej 5 w Białymstoku do dnia 20.11.2015 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert odbędzie się 20.11.2015 r. o godz. 12.00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości trzykrotnej opłaty ustalonej jako iloczyn powierzchni nieruchomości i stawki wyjściowej. na konto : 33 1240 2890 1111 0010 3573 2489 oraz przedłożenie dowodu wpłaty najpóźniej do dnia 20.11.2015 r. do godz. 10.00. Regulamin , wzór oferty oraz postanowienia przyszłej umowy znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.8lo.bialystok.pl w zakładce - szkoła/przetargi i dzierżawa.

  

Regulamin przetargu 2015

Formularz ofertowy 2015

Wzór umowy 2015

 

,,Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 27.11.2014 r. do dnia 17.12.2014 r., wykaz nr 5/2014 nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok, pozostających w trwałym zarządzie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.”

 

 Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 04.08.2014 r. do dnia 25.08.2014 r. Wykaz Nr 4 /2014 nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok, pozostających w trwałym zarządzie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku o wszczęciu postępowania w trybie przetargowym na wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą w budynku szkoły przy ul. Piastowskiej 5 i dzierżawę gruntu pod kioski handlowe na terenie VIII LO. Oferty należy składać w siedzibie szkoły przy ul. Piastowskiej 5 w Białymstoku do dnia 26.08.2014 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się 01.09.2014 r. o godz. 12.00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości trzykrotnej opłaty ustalonej jako iloczyn powierzchni nieruchomości i stawki wyjściowej. na konto : 33 1240 2890 1111 0010 3573 2489 oraz przedłożenie dowodu wpłaty najpóźniej do dnia 26.08.2014 r. do godz. 12.00. Regulamin , wzór oferty oraz postanowienia przyszłej umowy znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.8lo.bialystok.pl w zakładce - szkoła/przetargi i dzierżawa.

 

Regulamin przetargu - dzierżawa gruntu

 

Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę gruntu (zgodnie z wykazem nieruchomości nr 4/2014 – tablica ogłoszeń UM i szkoły) w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 5 na którym ustawione są kioski handlowe.

 1. Przedmiotem przetargu jest cena brutto czynszu za dzierżawę gruntu (który nie jest wolny) pod kiosk handlowy. Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi 15,62 zł.

 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. wpłacenie wadium w wysokości trzykrotnej opłaty ustalonej jako iloczyn powierzchni nieruchomości i stawki wyjściowej na konto 33 1240 2890 1111 0010 3573 2489 oraz przedłożenie dowodu wpłaty najpóźniej do dnia 26.08.2014 r. do godz. 12.00

- wadium przetargowe zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 22 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu

- wadium przetargowe wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, może być zaliczone na poczet czynszu

b) przedłożenie sporządzonego na własny koszt, aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się, w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do wydania nieruchomości, w terminie 5 dni od dnia przetargu (dotychczasowi dzierżawcy)

 1. Po rozstrzygnięciu przetargu dzierżawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności handlowej na następujących zasadach:

 1. przestrzeganie porządku i bezpieczeństwa

 2. utrzymywanie czystości w bezpośrednim sąsiedztwie kiosku handlowego

 3. zakaz sprzedawania artykułów tytoniowych, alkoholowych, psychotropowych, pirotechnicznych

 4. zakaz prowadzenia gier

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 5 w gabinecie dyrektora.

 2. Oferty w formie pisemnej, w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta z napisem:

Przetarg na dzierżawę gruntu pod kiosk handlowy na terenie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 5

nie otwierać do 01.09.2014 r. do godz. 12.00”

należy składać do dnia 26.08.2014 r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego tj. w kancelarii VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 5

 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował stawki ponad stawkę wywoławczą albo jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że złożone oferty nie spełniają warunków przetargu lub nie dokonano wyboru.

 2. Dotychczasowy dzierżawca posiada pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w trybie przetargu, o ile nie posiada zaległości czynszowych i złoży oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki jako własnej.

 3. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w terminie do 7 dni od dnia zamknięcia przetargu po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Białegostoku przez organizatora przetargu.

 4. W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn niezależnych od organizatora przetargu wpłacone wadium przepada.

 5. Wygrywa oferent z najwyższą ceną dzierżawy za 1 m2 gruntu.

 6. Oferty złożone niezgodnie z regulaminem będą odrzucone.

 7. Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany o odrzuceniu oferty.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela p. Bożena Normantowicz – 85 7414 944

 

Podpisał:

A.T. Grodzki

Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego

im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

 

Załączniki do pobrania:

 

Formularz ofertowy - dzierżawa gruntu

Wzór umowy - dzierżawa gruntu

 

Regulamin przetargu – najem pomieszczeń

 

Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na najem pomieszczeń (zgodnie z wykazem nieruchomości nr 4/2014 – tablica ogłoszeń UM i szkoły) w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 5.

 1. Przedmiotem przetargu jest cena brutto czynszu za najem pomieszczeń. Cena wywoławcza za 1 m2 - zgodnie z wykazem nr 4/2014

 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości trzykrotnej opłaty ustalonej jako iloczyn powierzchni nieruchomości i stawki wyjściowej na konto 33 1240 2890 1111 0010 3573 2489 oraz przedłożenie dowodu wpłaty najpóźniej do dnia 26.08.2014 r. do godz. 12.00

- wadium przetargowe zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 22 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu

- wadium przetargowe wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, może być zaliczone na poczet czynszu

 1. Po rozstrzygnięciu przetargu najęmca zobowiązany jest do prowadzenia działalności zgodnie z zawartą umową.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 5 w gabinecie dyrektora.

 3. Oferty w formie pisemnej, w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta z napisem:

Przetarg na najem pomieszczeń na terenie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 5

nie otwierać do 01.09.2014 r. do godz. 12.00”

należy składać do dnia 26.08.2014 r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego tj. w kancelarii VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 5

 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował stawki ponad stawkę wywoławczą albo jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że złożone oferty nie spełniają warunków przetargu lub nie dokonano wyboru.

 2. Dotychczasowy najemca posiada pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w trybie przetargu, o ile nie posiada zaległości czynszowych i złoży oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki jako własnej.

 3. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dni od dnia zamknięcia przetargu po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Białegostoku przez organizatora przetargu.

 4. W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn niezależnych od organizatora przetargu wpłacone wadium przepada.

 5. Wygrywa oferent z najwyższą ceną najmu za 1 m2 powierzchni.

 6. Oferty złożone niezgodnie z regulaminem będą odrzucone.

 7. Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany o odrzuceniu oferty.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela p. Bożena Normantowicz – 85 7414 944

 

Podpisał:

A.T. Grodzki

Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego

im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

 Załączniki do pobrania:

 

Formularz ofertowy - najem pomieszczeń

Wzór umowy - najem pomieszczeń

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

,,Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 25.07.2014 r. do dnia 15.08.2014 r., wykaz nr 3/2014 nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok, pozostających w trwałym zarządzie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.”

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

,,Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 27.11.2014 r. do dnia 17.12.2014 r., wykaz nr 5/2014 nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok, pozostających w trwałym zarządzie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.”

 

 

Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na najem pomieszczeń w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 5 z przeznaczeniem na działalność lekarza rodzinnego.

 1. Przedmiotem przetargu jest cena brutto czynszu za najem pomieszczeń. Cena wywoławcza za 1 m2 wynosi 22,62 zł.

 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 złotych na konto 33 1240 2890 1111 0010 3573 2489 oraz przedłożenie dowodu wpłaty najpóźniej do dnia 24.06.2014 r. do godz. 12.00

 1. wadium przetargowe zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 22 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu

 2. wadium przetargowe wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, może być zaliczone na poczet czynszu

 1. Po rozstrzygnięciu przetargu najemca zobowiązany jest do prowadzenia działalności zgodnie z zawartą umową.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2014 r. o godz. 12.15 w siedzibie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 5 w gabinecie dyrektora.

 3. Oferty w formie pisemnej, w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta z napisem:

Przetarg na najem pomieszczeń na terenie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 5

nie otwierać do 24.06.2014 r. do godz. 12.15”

należy składać do dnia 24.06.2014 r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego tj. w kancelarii VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 5

 1. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.07.2014 r do 31.08.2017 r.

 2. Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 3. Dotychczasowy najemca posiada pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w trybie przetargu, o ile nie posiada zaległości czynszowych i złoży oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki jako własnej.

 4. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dni po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Białegostoku przez organizatora przetargu.

 5. W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn niezależnych od organizatora przetargu wpłacone wadium przepada.

 6. Wygrywa oferent z najwyższą ceną najmu za 1 m2 powierzchni.

 7. Oferty złożone niezgodnie z regulaminem będą odrzucone.

 8. Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany o odrzuceniu oferty.

   

  Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela p. Bożena Normantowicz –

85 7414 944

 

                                                                                                                                   Podpisał:

                                                                                                                                    A.T. Grodzki

                                                                                                                            Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego

   im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

 

Załączniki do pobrania:

 

 1. Umowa najmu
 2. Formularz ofertowy

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,,Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 25.03.2014 r. do dnia 14.04.2014 r., wykaz nr 1/2014 nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok, pozostających w trwałym zarządzie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.”


Najbliższe wydarzenie

01
styczeń

img