Biblioteka VIII LO w Białymstoku

 • O bibliotece:
 • Godziny pracy biblioteki
 • Zbiory:
  • Wypożyczalni.

  • Czytelni.

  • Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej wypożyczalni

 • Regulaminy biblioteki:
  • Ogólny.

  • Wypożyczalni.

  • Czytelni.

  • Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 • Bibliografia załącznikowa
 • Galeria

Biblioteka - informacje i regulamin

Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Do dyspozycji czytelników są katalogi: kartkowy i komputerowy. Z biblioteki korzysta 900 czytelników (uczniów , nauczycieli i pracowników szkoły).

 

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Izabela Poniatowicz

mgr Alina Kozubska

 

Biblioteka naszego liceum składa się z:

-wypożyczalni,

-czytelni,

-Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej,

 

 

Wypożyczalnia i czytelnia są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

 

Księgozbiór wypożyczalni liczący 15 tysięcy książek, obejmuje:

 • lektury,
 • literaturę piękną,
 • literaturę popularnonaukową,
 • literaturę obcojęzyczną w języku angielskim,
 • literaturę na płytach w formacie mp3, np.: Zbrodnia i kara – F. Dostojewskiego, Jądro ciemności – J. Conrada, Przedwiośnie – S. Żeromskiego, Pan Tadeusz – A. Mickiewicza, Lalka – B. Prusa.
 • informatory maturalne.

Czytelnia oferuje:

 • księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, albumy, informatory),
 • czasopisma,
 • zbiory audiowizualne i multimedialne, nagrań filmów na płytach DVD, np. Austeria – J. Stryjkowskiego, Faraon – B. Prusa, Wesele – S. Wyspiańskiego, Świętoszek –Moliera, Tango – Stanisława Mrożka

Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (4 stanowiska):

 • umożliwia uczniom indywidualny i grupowy dostęp do programów e-lerningowych,
 • zapewnia uczniom i nauczycielom dostęp do programów, np. :

a/ Przewodnik po zawodach (lekcje przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe),

b/ Multimedialne Słowniki PWN (języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficzny, poprawnej polszczyzny),

c/ Atlas Świata PWN,

d/ Powszechna Encyklopedia Multimedialna PWN,

e/ Słowniki języka angielskiego.

Regulamin biblioteki szkolnej

Postanowienia ogólne

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie VIII LO na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Każdy czytelnik obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki oraz regulaminami: wypożyczalni, czytelni i pracowni internetowej.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
 5. W książce nie wolno robić notatek, kreślić, zaginać kartek.
 6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI:

 1. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku szkolnego.
 2. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 3. Dokonując wypożyczeń i zwrotów książek należy podać swoją klasę, imię i nazwisko oraz numer w dzienniku lekcyjnym.
 4. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu tożsamości (legitymacji szkolnej).
 5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, w tym dwie lektury na dwa miesiące. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel-bibliotekarz może zwiększyć ilość wypożyczanych książek (maturzyści, uczestnicy olimpiad).
 6. Nie można wypożyczonych książek przekazywać osobom postronnym.
 7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego przedłużenie.
 8. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może wypożyczyć następnej pozycji.
 9. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z wypożyczalni.
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych zbiblioteki.

REGULAMIN CZYTELNI:

 1. Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy uczniowie VIII LO.
 2. Czytelnik jest zobowiązany:
  • pozostawienie w szatni wierzchnich okryć,
  • wpisanie się każdorazowo do zeszytu odwiedzin w czytelni,
  • pozostawienie u nauczyciela-bibliotekarza dokumentu tożsamości,
 1. W Czytelni można korzystać z całości zbiorów będących w posiadaniu biblioteki.
 2. Książki z księgozbioru podręcznego podaje nauczyciel-bibliotekarz.
 3. Książek z Czytelni nie wolno wynosić oraz przekazywać innym czytelnikom bez zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 4. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 5. Przed opuszczeniem Czytelni, czytelnik zwraca nauczyciela-bibliotekarzowi wypożyczone książki i odbiera pozostawiony dokument tożsamości.
 6. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością biblioteki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 7. Za szkody wynikłe z uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Czytelnik odkupuje w zamian za uszkodzoną lub zniszczoną książkę identyczną książkę.
 8. Czytelnik nie stosującego się do przepisów niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ:

 1. Czytelnia Internetowa VIII LO w Białymstoku udostępnia czytelnikom stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarkę w celach edukacyjnych.
 2. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji /e-mail/ lub gier i zabaw.
 3. Programy multimedialnych udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.
 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 5. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi-bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 6. Materiały pobrane z Internetu należy zapisywać w umieszczonym na Pulpicie folderze „Dla Czytelników”, a następnie przegrać na własną dyskietkę lub wydrukować. Nie zostawiamy ich na twardym dysku komputera.
 7. Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela-bibliotekarza po opłaceniu 1zł /od strony/, rekompensującej zużycie papieru oraz atramentu do drukarki. Drukować można jedynie fragmenty wypożyczonych programów.
 8. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. Po zakończeniu pracy należy oddać nauczycielowi-bibliotekarzowi wypożyczone programy.
 9. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby
 10. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho. Nauczyciel może zlecić korzystanie ze słuchawek.
 11. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 12. Czytelnik jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania zasad BHP. (Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką).
 13. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje obsługującemu go nauczycielowi - bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, legitymację szkolną, nazwę programu oraz podpisuje się, akceptując tym samym regulamin.
 14. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza /najczęściej do końca roku szkolnego/.
 15. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Bibliografia załącznikowa

Bibliografia załącznikowa  - uporządkowany spis wydawnictw zwartych (książki) i ciągłych (gazety, czasopisma) oraz fragmentów, artykułów z tych wydawnictw, czy też innych dokumentów, które wykorzystano do napisania danej pracy.

W tym opracowaniu wymieniono elementy, które muszą być uwzględniane w bibliografii załącznikowej. Podano obowiązkową kolejność elementów.

ZASADY OGÓLNE:

Dane zawarte w opisie bibliograficznym należy na ogół przejmować w formie występującej w źródle (książce, czasopiśmie).

Opisy w bibliografii załącznikowej są uszeregowane alfabetycznie według pierwszego elementu.

- Interpunkcja:

Należy stosować jednolity system interpunkcji we wszystkich opisach zawartych w publikacji.

Każdy element przypisu należy wyraźnie oddzielić od elementów następnych, np. stosując odpowiednią interpunkcję (kropkę, pauzę itp.).

- Krój czcionki:

W celu rozróżnienia elementów lub wyróżnienia elementów decydujących o uporządkowaniu przypisów do­puszcza się stosowanie odmiany kroju czcionki lub podkreśleń.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GŁÓWNA:

Dane do ustalenia odpowiedzialności głównej bierzemy z okładki i strony tytułowej książki.

W przypadku dzieł piśmienniczych główną odpowiedzialność ponosi autor. Dla innych typów prac może to być odpowiedzialność artystów, kompozytorów itp.

W elemencie 'Odpowiedzialność główna' można podawać nazwy redaktorów dokumentów składających się z prac pochodzących z różnych źródeł lub artykułów kilku autorów, pod warunkiem, że redaktor jest wyraźnie wskazany w źródle. W takich przypadkach po nazwie zaleca się dodawanie w nawiasach okrągłych skrótu 'red.'.

Imię lub imiona autora podaje się po nazwisku. Dopuszcza się redukowanie do inicjałów imion, pod warunkiem, że nie utrudni to identyfikacji autora.

- Dwóch lub trzech autorów:

Jeżeli główną odpowiedzialność za dzieło ponoszą wspólnie nie więcej niż trzy osoby, zaleca się podawanie obydwu lub wszystkich trzech nazw.

- Więcej niż trzech autorów:

W przypadku więcej niż trzech autorów należy przejmować tylko pierwszą nazwę. Jeżeli pomija się jedną nazwę lub więcej, to po  zapisanej nazwie należy dodać skrót „et al.' lub jego odpowiednik.

- Nieznana autor:

Jeżeli osoba ponosząca główną odpowiedzialność za dzieło nie jest wymieniona w doku­mencie i nie można jej ustalić na podstawie innych źródeł, należy ten element pominąć, a pierw­szym elementem przypisu powinien być tytuł.

TYTUŁ

Tytuł należy przejmować w formie występującej w źródle (z okładki lub strony tytułowej).

- Więcej niż jeden tytuł:

Jeżeli w źródle występuje więcej niż jeden tytuł, należy przejąć tytuł wyróżniony. Jeżeli brak wyróżnień, należy przejąć tytuł występujący jako pierwszy.

- Podtytuł:

Można przejmować podtytuł lub inne dane związane z tytułem, jeżeli uważa się, że jest to korzystne dla jasno­ści opisu lub identyfikacji dokumentu.

- Skracanie tytułu:

Dopuszcza się skracanie długiego tytułu, jeżeli nie spowoduje to utraty istotnych danych. Wszystkie pominięcia należy zaznaczać wielokropkiem „...”.

WYDANIE:

Liczebniki porządkowe („drugie', „trzecie' itp.) należy zapisywać cyframi arabskimi. Dane można znaleźć na karcie tytułowej, drugiej stronie karty tytułowej  lub na końcu książki.

ROK  WYDANIA:

Data wydania jest obowiązkowa. Dane można znaleźć na okładce książki, na karcie tytułowej, drugiej stronie karty tytułowej lub na końcu książki.

NUMER ZNORMALIZOWANY:

Numer znormalizowany (ISBN, ISSN) nadany dokumentowi należy przejmować w formie ustalonej  odpowiednią normę międzynarodową. W przypadku części, artykułów w wydawnictwach zwartych i ciągłych jest to element fakultatywny. Dane można znaleźć na drugiej stronie karty tytułowej, na końcu książki i na tylnej okładce książki.

 

Opisy bibliograficzne stosowane w bibliografii załącznikowej:

1. Opis wydawnictwa zwartego (książki):

Odpowiedzialność główna  Tytuł  Wydanie  Rok wydania  ISBN

Przykład:

Pustuła Edyta, Pustuła Magdalena: Historia 3. 2004. ISBN 83-7390-201-5

 

2. Opis fragmentu w wydawnictwie zwartym (książka):

Odpowiedzialność główna Tytuł dokumentu macierzystego  Wydanie  Rok wydania  Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego                                                          

Przykłady:

A/ Dwóch autorów:

Pustuła Edyta, Pustuła Magdalena: Historia 3. 2004. s. 34-57.

B/ Więcej niż trzech autorów:

Burda Bogumiła, et al.: Historia 3. 2004. ISBN 83-7390-191-4

C/ Redaktor dzieła zbiorowego:

Maciąg Włodzimierz (red.): Autorzy naszych lektur. Wyd. 4 zmienione. 1987 ISBN 83-04-01910-8

 

3. Opis artykułu w wydawnictwie zwartym (książka):

Odpowiedzialność główna artykułu Tytuł artykułu „In:' lub „W:' Odpowiedzialność główna dokumentu macierzystego Tytuł dokumen­tu macierzystego WydanieRok wydania Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (oznaczenie tomu, strony) 

Przykład:

Goślicki Janusz: Bolesław Leśmian. W: Maciąg Włodzimierz (red.): Autorzy naszych lektur. Wyd. 4 zmienione. 1987. s. 7-15

 

4. Opis  artykułu  w  wydawnictwie  ciągłym (czasopismo):

Odpowiedzialność główna artykułu  Tytuł artykułu Tytuł dokumentu macierzy­stego Wydanie Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzy­stego  (Rok Oznaczenie zeszytu/ numeru Strony z artykułem)

Przykład:

 1. Goleń Marta: Rodzina i jej problemy w świetle wybranych tekstów kultury XIX i XX wieku. „Język Polski w Liceum” 2002/2003 nr 4 s. 32-41
 2. Wawrzynow Rafał: „Ballada o trzech królach” – Baczyński, apokryfy i Ewangelia. „Warsztaty Polonistyczne” 2001 nr 2 s. 83-89

 

5. Opis  elektronicznego  wydawnictwa  zwartego, bazy danych, programu kompute-rowego:

Odpowiedzialność główna Tytuł [Typ nośnika] Wydanie Miejsce wydania: Wydawca, Data wydania  Data aktu­alizacji/nowelizacji Data dostępu (przy on-line) Warunki dostępu (przy on-line) Numer znormalizowany

Przykład:

 1. Nowy słownik języka polskiego [CD-ROM]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
 2. Krawczyk Marek: Adam Mickiewicz [on-line]. Tarnów: Miejska Sieć Komputerowa. Ostatnia aktualizacja 26 wrzesień 2001. [dostęp 11październik 2004]. Dostęp w Word Wide Web: http://www.mickiewicz.art.pl

 

6. Opis fragmentu w elektronicznym wydawnictwie zwartym:

Odpowiedzialność główna doku­mentu macierzystego Tytuł doku­mentu macierzystego [Typ nośnika] Wydanie Miej­sce wydania: Wydawca, Data wydania Data aktualizacji/nowelizacji Data dostępu (przy on-line) Tytuł rozdziału / fragmentu Lokalizacja w obrębie doku­mentu macierzystego Warun­ki dostępu (przy on-line) Numer znormalizowany

Przykład:

Słownik encyklopedyczny. Język polski [on-line]. Wrocław: Wydawnictwo Europa; Kraków: Interia.pl cop. 1999-2004. [dostęp 11 października 2004]. Adam Mickiewicz. Dostępny w Word Wide Web: http://leksykony.interia.pl/haslo/hid=187963

 

7. Opis artykułu w elektronicznych wydawnictwach zwartych, bazach danych, programach komputerowych:

Odpowiedzialność główna arty­kułu Tytuł artykułu W: lub In: Od­powiedzialność główna dokumentu macierzystego Tytuł dokumentu ma­cierzystego [Typ nośnika] Wydanie Miejsce wydania: Wydawca, Data wydania Data aktualizacji/ nowelizacji Data dostępu (przy on-line) Lokalizacja w ob­rębie dokumentu macierzystego Warunki dostępu (przy on-line) Numer znor­malizowany

Przykład:

Dołęga Anna, Drebot Maria: Książka rękopiśmienna w Polsce. W: Skóra Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [on-line]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 1997-2004. Ostatnia aktualizacja  styczeń 2003. [dostęp 11października 2004]. Dostępny w Word Wide Web: http:www.ap.krakow.pl/whk/k_polska.html

 

8. Opis  artykułu  w  elektronicznych wydawnictwach   ciągłych (czasopismo internetowe):

Odpowiedzialność główna artykułu Tytuł artykułu Tytuł wydawnictwa ciągłego [Typ nośnika] Wydanie  Oznaczenie zeszytu Data aktualizacji/ nowelizacji Data dostępu (przy on-line) Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego Warunki dostępu (przy on-line) Numer znormalizowany

Przykład:

Pamuła-Cieślak Natalia: Ukryty Internet – jeśli nie wyszukiwarka, to co? W: Biuletyn EBIB [on-line]. 2004 nr 7 [dostęp 11 października 2004]. Dostępny w Word Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/pamula.php. ISSN 1507-7187

 

PRZYKŁADY BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWYCH:

Przykład 1: (tytuł wyróżniony kursywą).

Bibliografia załącznikowa:

 1. Burda Bogumiła, et al.: Historia 3. 2004. ISBN 83-7390-191-4

 2. Dołęga Anna, Drebot Maria: Książka rękopiśmienna w Polsce. W: Skóra Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [on-line]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 1997-2004. Ostatnia aktualizacja  styczeń 2003. [dostęp 11października 2004]. Dostępny w Word Wide Web: http:www.ap.krakow.pl/whk/k_polska.html

 3. Goleń Marta: Rodzina i jej problemy w świetle wybranych tekstów kultury XIX i XX wieku. „Język Polski w Liceum” 2002/2003 nr 4 s. 32-41

 4. Goślicki Janusz: Bolesław Leśmian. W: Maciąg Włodzimierz (red.): Autorzy naszych lektur. Wyd. 4 zmienione. 1987. s. 7-15

 5. Krawczyk Marek: Adam Mickiewicz [on-line]. Tarnów: Miejska Sieć Komputerowa. Ostatnia aktualizacja 26 wrzesień 2001. Dostęp 11październik 2004. Dostęp w Word Wide Web: http://www.mickiewicz.art.pl

 6. Nowy słownik języka polskiego [CD-ROM]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

 7. Pamuła-Cieślak Natalia: Ukryty Internet – jeśli nie wyszukiwarka, to co? W: Biuletyn EBIB [on-line]. 2004 nr 7 [dostęp 11 października 2004]. Dostępny w Word Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/pamula.php. ISSN 1507-7187

 8. Pustuła Edyta, Pustuła Magdalena: Historia 3. 2004. ISBN 83-7390-201-5

 9. Słownik encyklopedyczny. Język polski [on-line]. Wrocław: Wydawnictwo Europa; Kraków: Interia.pl cop. 1999-2004. [dostęp 11 października 2004]. Adam Mickiewicz. Dostępny w Word Wide Web: http://leksykony.interia.pl/haslo/hid=187963

 10. 10. Wawrzynow Rafał: „Ballada o trzech królach” – Baczyński, apokryfy i Ewangelia. „Warsztaty Polonistyczne” 2001 nr 2 s. 83-89

 

Przykład 2: (autorzy wyróżnieni pogrubieniem czcionek, a tytuły zapisano kursywą)

Bibliografia załącznikowa:

 1. Burda B., et al.: Historia 3. 2004. ISBN 83-7390-191-4

 2. Dołęga A., Drebot M.Książka rękopiśmienna w Polsce. W: Skóra S.Wirtualna historia książki i bibliotek [on-line]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 1997-2004. Ostatnia aktualizacja  styczeń 2003. [dostęp 11października 2004]. Dostępny w Word Wide Web: http:www.ap.krakow.pl/whk/k_polska.html

 3. Goleń M.: Rodzina i jej problemy w świetle wybranych tekstów kultury XIX i XX wieku. „Język Polski w Liceum” 2002/2003 nr 4 s. 32-41

 4. Goślicki J.Bolesław Leśmian. W: Maciąg W. (red.): Autorzy naszych lektur. Wyd. 4 zmienione. 1987. s. 7-15

 5. Krawczyk M.Adam Mickiewicz [on-line]. Tarnów: Miejska Sieć Komputerowa. Ostatnia aktualizacja 26 wrzesień 2001. Dostęp 11październik 2004. Dostęp w Word Wide Web: http://www.mickiewicz.art.pl
 6. Nowy słownik języka polskiego [CD-ROM]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

 7. Pamuła-Cieślak N.: Ukryty Internet – jeśli nie wyszukiwarka, to co? W: Biuletyn EBIB [on-line]. 2004 nr 7 [dostęp 11 października 2004]. Dostępny w Word Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/pamula.php. ISSN 1507-7187
 8. Pustuła E., Pustuła M.: Historia 3. 2004. ISBN 83-7390-201-5

 9. Słownik encyklopedyczny. Język polski [on-line]. Wrocław: Wydawnictwo Europa; Kraków: Interia.pl cop. 1999-2004. [dostęp 11 października 2004]. Adam Mickiewicz. Dostępny w Word Wide Web: http://leksykony.interia.pl/haslo/hid=187963

 10. Wawrzynow R.: „Ballada o trzech królach” – Baczyński, apokryfy i Ewangelia. „Warsztaty Polonistyczne” 2001 nr 2 s. 83-89 

 

Przykład 3:(tytuły wyróżniono poprzez podkreślenie)

Bibliografia załącznikowa:

 1. Burda Bogumiła, et al.: Historia 3. 2004. ISBN 83-7390-191-4

 2. Dołęga Anna, Drebot Maria: Książka rękopiśmienna w Polsce. W: Skóra Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [on-line]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 1997-2004. Ostatnia aktualizacja  styczeń 2003. [dostęp 11października 2004]. Dostępny w Word Wide Web: http:www.ap.krakow.pl/whk/k_polska.html

 3. Goleń Marta: Rodzina i jej problemy w świetle wybranych tekstów kultury XIX i XX wieku. „Język Polski w Liceum” 2002/2003 nr 4 s. 32-41

 4. Goślicki Janusz: Bolesław Leśmian. W: Maciąg Włodzimierz (red.): Autorzy naszych lektur. Wyd. 4 zmienione. 1987. s. 7-15

 5. Krawczyk Marek: Adam Mickiewicz [on-line]. Tarnów: Miejska Sieć Komputerowa. Ostatnia aktualizacja 26 wrzesień 2001. Dostęp 11październik 2004. Dostęp w Word Wide Web: http://www.mickiewicz.art.pl

 6. Nowy słownik języka polskiego [CD-ROM]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

 7. Pamuła-Cieślak Natalia: Ukryty Internet – jeśli nie wyszukiwarka, to co? W: Biuletyn EBIB [on-line]. 2004 nr 7 [dostęp 11 października 2004]. Dostępny w Word Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/pamula.php. ISSN 1507-7187

 8. Pustuła Edyta, Pustuła Magdalena: Historia 3. 2004. ISBN 83-7390-201-5

 9. Słownik encyklopedyczny. Język polski [on-line]. Wrocław: Wydawnictwo Europa; Kraków: Interia.pl cop. 1999-2004. [dostęp 11 października 2004]. Adam Mickiewicz. Dostępny w Word Wide Web: http://leksykony.interia.pl/haslo/hid=187963

 10. Wawrzynow Rafał: „Ballada o trzech królach” – Baczyński, apokryfy i Ewangelia. „Warsztaty Polonistyczne” 2001 nr 2 s. 83-89

DODATEK 1:

Definicje:

artykuł: Niezależny tekst stanowiący część publikacji.

autor: Osoba lub ciało zbiorowe odpowiedzialne za intelektualną lub artystyczna zawartość dokumentu.

dokument macierzysty: Dokument zawierający artykuły lub możliwe do oddzielnego zidentyfikowania części składowe, które nie są niezależne fizycznie ani bibliograficznie.

podtytuł: Wyraz lub wyrażenie uzupełniające tytuł właściwy dokumentu, występujące na stronie tytuło­wej lub jej odpowiedniku.

publikacja : Dokument zazwyczaj opublikowany w wielu egzemplarzach i oferowany do rozpowszech­nienia.

rozdział: Numerowany i/lub zatytułowany dział dokumentu piśmienniczego, w zasadzie samodzielny,! lecz związany z działami, które go poprzedzają i/lub następują po nim.

tytuł : Wyraz lub wyrażenie zazwyczaj występujące na dokumencie, ułatwiające powoływanie się na dany dokument, służące do jego identyfikacji i odróżniające go często (choć nie zawsze) od każdego innego dokumentu.

tytuł kluczowy : Nazwa nadana wydawnictwu ciągłemu w Międzynarodowym Systemie Informacji o Wydawnictwach Ciągłych (ISDS).

wydanie : Zbiór wszystkich egzemplarzy dokumentu wyprodukowanych z jednego składu lub z pojedyn­czego egzemplarza użytego jako matryca.

wydawca : Osoba lub organizacja odpowiedzialna za produkcję i rozpowszechnianie dokumentu.

wydawnictwo ciągłe : Publikacja o nie przewidywanym zakończeniu, w formie druku lub innej niż druk, wydawana w kolejnych częściach z reguły mających oznaczenia numeryczne lub chronologiczne, bez względu na częstotliwość.

UWAGA - Wydawnictwa ciągłe obejmują: czasopisma, gazety, roczniki, serie komunikatów i sprawozdań instytucji, serie materiałów konferencyjnych oraz serie wydawnictw zwartych,

wydawnictwo zwarte ( KSIĄŻKA): Nieperiodyczna jednostka bibliograficzna, tj. jednostka kompletna w jednej czę­ści lub kompletna (bądź przewidziana do skompletowania) w określonej liczbie oddzielnych części.

 

DODATEK 2:

WYSZUKIWANIE DANYCH DO OPISU W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ  Z KARTY KATALOGOWEJ KSIĄŻKI  I  ARTYKUŁU Z CZASOPISMA  (pokaz miejsc, w  których można znaleźć te dane  na kartach katalogowych – dane pogrubiono)

A/ Opis książki na karcie katalogowej:

Tytuł właściwy  : dodatek do tytułu/ pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; każde następne oznaczenie odpowiedzialności. – Oznaczenie wydania / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności dotyczące wydania. – Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania. – Określenie formy książki i/lub objętości : oznaczenie ilustracji ; format + oznaczenie dokumentu towarzyszącego. – (Tytuł serii. ISSN serii ; numeracja w obrębie serii). – Uwagi. - ISBN

 

Przykład:

Celina i Adam Mickiewiczowie / Alina Witkowska. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, [1998]. – 158, [27s. il] : fot. ; 21cm. – (PARY). – ISBN 83-08-02900-0

 

B/ Opis artykułu z wydawnictwa ciągłego z karty katalogowej:

Tytuł artykułu : dodatek do tytułu artykułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności dotyczące artykułu ; każde następne oznaczenie odpowiedzialności dotyczące artykułu. – Tytuł cyklu (rubryki) / Oznaczenie odpowiedzialności dotyczącej cyklu (rubryki) ; Numeracja w obrębie cyklu (rubryki). – Uwagi dotyczące artykułu // Tytuł wydawnictwa ciągłego. – Lokalizacja artykułu

 

Przykład:

Mickiewicz i Biblia (od dzieciństwa do wyjazdu do Rosji) / H. Kalata // Polonistyka. -  1998, nr 7, s. 422-428

 

Galeria

http://8lobstok.tk/index.php?menu=Galeria&dir=2013/Biblioteka


Najbliższe wydarzenie

01
styczeń

img