OŚRODEK KARIERY VIII LO

W naszej szkole doradztwem zawodowym zajmują się:

 • mgr Bożena Lange – Kuczyńska,

   

JEŚLI NURTUJĄ CIĘ NASTĘPUJĄCE PYTANIA:
Jaki wybrać zawód?
Jakie mam predyspozycje zawodowe? 
Jaką uczelnię wybrać?
Jak efektywnie szukać pracy?
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Jakie są prawa absolwenta w Urzędzie Pracy?

Zapraszamy do Ośrodka kariery VIII LO! SKONSULTUJ SIĘ Z DORADCĄ ZAWODOWYM!

OFERTA OŚRODKA KARIERY

Myślisz o własnej karierze? Szukasz pomysłów na własną przyszłość? Potrzebujesz w tym zakresie wsparcia? Odwiedź Ośrodek Kariery VIII LO!

W Ośrodku Kariery uzyskasz bezpłatną pomoc w zakresie:

 • wyboru kierunku kształcenia,
 • wyboru zawodu,
 • planowania własnego rozwoju,
 • analizy swego potencjału.

Ośrodek Kariery oferuje:

 • testy badające predyspozycje zawodowe, 
 • szkolenia, warsztaty, 
 • porady indywidualne, 
 • materiały informacyjne, 
 • programy multimedialne.

Ośrodek Kariery pomaga:

 • w odkrywaniu możliwości, predyspozycji i zainteresowań zawodowych,
 • w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i rozmów kwalifikacyjnych, 
 • uczy aktywnego poszukiwania pracy.

Ośrodek Kariery umożliwia zdobycie umiejętności:

 • pisania aplikacji, 
 • komunikowania się, 
 • zachowań asertywnych,
 • prowadzenia rozmów, 
 • współdziałania w grupie, 
 • współdziałania w grupie, 
 • rozwiązywania konfliktów, 
 • zarządzania czasem, 
 • planowania własnych działań.

POZNAJ SIEBIE

Wybór uczelni wyższej to wybór przyszłego zawodu. Zanim podejmiesz decyzję w tym zakresie, powinieneś poznać siebie samego, by móc później świadomie zadecydować o swojej przyszłości. 
Świadome podejmowanie decyzji dot. rozwoju zawodowego decyduje o sukcesie człowieka w tej sferze życia. Niezbędnym warunkiem efektywności podejmowanych decyzji jest poznanie Siebie.
Świadomość swoich zainteresowań, wartości, typu osobowości zawodowej, predyspozycji, umiejętności, świadomość swoich słabych i mocnych stron oraz motywacji to czynniki, które pozwalają dokonać właściwych wyborów.

Zainteresowania w y z n a c z a j ą k i e r u n k i w s z e l k i c h d z i a ł a ń.Praca wykonywana zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami daje więcej satysfakcji i zadowolenia. Chętniej wykonujemy pracę, jeżeli robimy to, co lubimy, co nas interesuje czy pasjonuje. W takiej pracy mamy większą szansę na sukces i awans. Osiągane sukcesy mobilizują do dalszego rozwoju zawodowego. 

Uzdolnienia p o k r y w a j ą s i ę z n a s z y m i z a i n t e r e s o w a n i a m i. Nasze zdolności decydują o powodzeniu, o sukcesach i satysfakcji z wykonywanej pracy. Osiągnięcia w jakiejś dziedzinie mówią nam o zdolnościach, uzdolnieniach. W znaczącym stopniu wpływają też na jakość pracy.

Temperament t o n a s z a i n d y w i d u a l n a c e c h a, nasz styl działania. Rozbieżność między temperamentem a wymaganiami zawodu znacznie utrudnia pracę. Dobrze jest, jeśli cechy temperamentu idą w parze z wymaganiami, jakie w tym zakresie stawia zawód.

Osobowość cechy osobowości każdego człowieka określają jego indywidualność.


Satysfakcja z wykonywanej pracy zależy od stopnia zbieżności typu osobowości zawodowej i wybranego zawodu. 

Umiejętności,
co jednym przychodzi z wielkim trudem, wymaga wysiłku i intensywnej pracy, innym przychodzi lekko, niemal bez wysiłku. O tym decydują umiejętności, które również wpływają na sprawne funkcjonowanie w życiu zawodowym.

Na podstawie badań stworzono listę pięciu tzw. umiejętności kluczowych:
1) umiejętność planowania, organizowania i oceniani,
2) umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach,
3) umiejętność efektywnego współdziałania w zespole,
4) umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
5) sprawne posługiwanie się technologią informacyjną.
 

Stan zdrowia musimy zdawać sobie sprawę z przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu. Niektóre choroby, wady czy dysfunkcje organizmu mogą uniemożliwiać jego efektywne i satysfakcjonujące wykonywanie.

NOWOŚCI ŚWIATA ZAWODÓW

Jaki wybrać zawód?
Specjaliści od rynku pracy twierdzą, że młody człowiek w ciągu swego przyszłego życia zawodowego 5 – 7 razy zmieni zawód. Nasuwa się zatem pytanie: jak mądrze wybrać zawód, by w przyszłości zmiany profesji były raczej cyklem kariery a nie przegraną? Tylko, jaki zawód wybrać, by po kilku latach nie skończyć, jako kolejny bezrobotny w miejscowym Urzędzie Pracy. Oto osiem grup zawodów uważanych przez specjalistów za te z przyszłością. Na pewno znajdziesz coś dla siebie!

Rynek pracy wciąż się zmienia. Znikają stare zawody, a rodzą się nowe. Powstają alternatywne formy zatrudnienia – telepraca, tymczasowa na realizację np. projektu i coraz bardziej elastyczne sposoby organizacji firmy. Według prognoz popyt na pracę zwiększy się w następujących obszarach:

1. Informatyka, telekomunikacja, Internet i technologie informatyczne

Największy wzrost zatrudnienia przewiduje się w grupie administratorów baz danych, inżynierów komputerowych, analityków systemów, a także grafików komputerowych. Przykładowe specjalności:
- specjalista techniczny sieci komputerowych,
- operator systemów,
- operator aplikacji,
- administrator sieci komputerowych,
- menedżer koordynator PC,
- administrator systemu informacyjnego,
- koordynator nadzoru zarządzania informacją,
- webmaster,
- analityk systemów komputerowych,
- instalator sprzętu informatycznego,
- inżynier łączności, telekomunikacji,
- informatyk.
2. Biotechnologia

To bardzo dynamicznie rozwijający się obszar nauki, na pograniczu biologii (genetyki) i technologii. Jej rozwój jest jednym ze strategicznych celów Unii Europejskiej. Przykładowe specjalności:
- bioinżynier genetyczny,
- biotechnolog komórki,
- bioinżynier chemiczny,
- biotechnolog farmaceutyczny,
- biotechnolog środowiska,
- inżynier bioprocesowy.
3. Ochrona środowiska

Obejmuje różnego rodzaju usługi na rzecz środowiska: produkcję urządzeń i materiałów, edukację, promocję, informację, współpracę międzynarodową, zarządzanie środowiskiem. Przykładowe specjalności:
- edukator ekologiczny,
- strażnik ochrony środowiska,
- audytor ekologiczny,
- inżynier ochrony środowiska,
- pielęgniarz drzew,
- architekt ochrony środowiska,
- analityk środowisk.
4. Nowoczesne operacje finansowe oraz elektroniczna bankowość i handel elektroniczny

Głównym czynnikiem kształtującym popyt na nowe zawody w tym sektorze są usługi finansowe, wykorzystujące nowe techniki i technologie informatyczne. Przykładowe specjalności:
- specjalista elektronicznej obsługi klientów,
- pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych,
- projektant pakietów usług finansowych,
- specjalista obsługi zintegrowanych produktów finansowych.

5. Ochrona zdrowia i opieka społeczna

Są to usługi związane z kształtowaniem postaw prozdrowotnych i opieką nad ludźmi starymi, których liczebność w społeczeństwach ciągle wzrasta. Przykładowe specjalności:
- specjalista ubezpieczeń zdrowotnych,
- inspektor farmaceutyczny,
- edukator zdrowia,
- inżynier kliniczny,
- inżynier biomedyczny,
- technolog kardiochirurgiczny,
- kosmetolog,
- fizjoterapeuta,
- pracownik pomocy społecznej,
- pracownik socjalny,
- pośrednik pracy.
6.Informacja, kultura popularna i przemysł rozrywkowy

To obszar zagospodarowujący wolny od pracy czas, zwłaszcza w przemyśle rozrywkowym, a także w środkach masowego przekazu. Przykładowe specjalności:
- menedżer programów multimedialnych,
- archiwista dokumentów elektronicznych,
- broker informacji,
- specjalista ds. marketingu sieciowego,
- specjalista ds. kultury firmy,
- menedżer wielokulturowości,
- specjalista ds. marketingu społecznego,
- animator parków rozrywki,
- animator czasu wolnego.
7. Edukacja

Usługi szkoleniowe oraz edukacja coraz częściej i chętniej będą wykorzystywały technologię informacyjno – komunikacyjną ( e-learning) oraz Internet (web edukation). Przykładowe specjalności:
- broker edukacyjny,
- ekspert ds. technologii dydaktycznych,
- teletutor (teleedukator),
- trener.
8. Budownictwo i transport

Przykładowe specjalności:
- inżynier budownictwa (np.: budowy dróg i mostów),
- technik urządzeń sanitarnych,
- monter,
- spedytor,
- ekspedytor,
- inżynier transportu,
- informator ruchu,
- logistyk.

POZNAJ CIEKAWE ZAWODY

Kończąc liceum każdy zadaje sobie pytanie: „Co dalej? Jaki wybrać zawód?” Przed podjęciem decyzji poznaj zawody przyszłości. Oto niektóre z nich.

Biotechnolog zajmuje się pozyskiwaniem substancji organicznych z surowców roślinnych i zwierzęcych, a następnie nadzoruje wytwarzanie z nich produktów użytkowych. Oprócz opracowywania nowych technologii zajmuje się on także ulepszaniem technologii już istniejących. 
Biotechnolog z wykształceniem uniwersyteckim często prowadzi procesy biotechnologiczne w warunkach laboratoryjnych, a inżynier biotechnolog przenosi te procesy do zakładu produkcyjnego. Opracowane technologie są wykorzystywane do produkcji środków ochrony zdrowia (antybiotyki, witaminy, hormony, białka odpornościowe, leki steroidowe), środków spożywczych( białka spożywcze, cukry, substancje zapachowe), środków dla rolnictwa (dodatki do pasz, nawozów, środki ochrony roślin). Praca biotechnologa ma też ogromne znaczenie w dziedzinie ochrony środowiska (np. procesy oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów). Praca badawcza wymaga logicznego i twórczego myślenia, wyobraźni i wytrwałości. Niezbędna jest także umiejętność posługiwania się różnymi urządzeniami, znajomość zasad ich działania. Biotechnologa powinny cechować otwartość i łatwość porozumiewania się z innymi zwykle, bowiem pracuje w zespole. Do podjęcia pracy w zawodzie konieczne jest wykształcenie wyższe. Firmy biotechnologiczne mogą świadczyć różne usługi m. in. Identyfikacje tożsamości genetycznej ludzi, zwierząt i roślin, wytwarzanie określonego produktu (np. enzymu), opracowywanie nowych odmian. Biotechnolodzy mogą także znaleźć zatrudnienie w rożnych instytutach naukowo-badawczych: medycznych lub rolniczych (np. zajmujących się żywnością czy technologiami związanymi z jej przetwarzaniem)

Programista zajmuje się pisaniem i wdrażaniem programów komputerowych (opracowanie założeń programu, jego przeznaczenia; przygotowanie algorytmu programowania, opracowanie poszczególnych wersji programu; testowanie programu; wdrożenie). W zależności od zastosowań powstających aplikacji wyodrębnić można kilka specjalności programistycznych: programista baz danych, programista aplikacyjny, programista narzędziowy, programista systemów łączności komputerowej. Przyszłego programistę powinna charakteryzować zdolność logicznego myślenia, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych oraz twórcze podejście do problemów. Istotne są także: zdolność przewidywania skutków decyzji, spostrzegawczość, koncentracja uwagi, cierpliwość i systematyczność oraz uzdolnienia i umiejętności techniczne i rachunkowe. Istotną cechą jest także samodzielność- programista musi umieć planować i organizować pracę własną. Z powodu częstych kontaktów ze współpracownikami lub klientami wskazana jest umiejętność pracy w zespole. Osoba pracująca na stanowisku programisty powinna też charakteryzować się dokładnością (umieć wykonywać prace zgodnie z ustalonymi procedurami), otwartością i chęcią nieustannego poszerzania wiedzy i umiejętności. Zawód programisty rozwija się szybko, a na dobrych fachowców czekają ciekawe oferty pracy połączone z możliwościami samorealizacji i awansu.

Praca logistyka to działania w obszarze ekonomii przedsiębiorstw i handlu polegające głównie na zarządzaniu procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów i produktów. Logistyk dba o bezkolizyjny przepływ wszystkiego, co jest potrzebne do sprawnego i wydajnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w którym pracuje. Odpowiada za efektywne działania w sferze zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji. Praca logistyka ma charakter zarówno indywidualny jak i zespołowy, bowiem realizacja jego decyzji wymaga współpracy wszystkich członków załogi. Logistyk powinien posiadać rozległą wiedzę ekonomiczną, doskonale znać gospodarkę, rynek ogólnokrajowy i zagraniczny, specyfikę swojej branży i własnej firmy, a także posiadać aktualną wiedzę na temat sektora transportowego. Powinien mieć umiejętności menedżerskie, takie jak zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, jasnego przekazywania komunikatów, logicznego myślenia i racjonalnego analizowania sytuacji. Bardzo ważna jest również umiejętność pracy w zmieniających się warunkach, w stresie czy pod presja czasu. To praca dla ludzi cierpliwych, spostrzegawczych, o dużej wyobraźni przestrzennej, odpornych emocjonalnie. Praca logistyka wymaga także dobrej znajomości programów logistycznych i języków obcych. Logistycy najczęściej znajdują zatrudnienie w firmach produkcyjnych i zajmujących się spedycją i transportem.

Webmaster jest administratorem stron lub serwisów internetowych, który wykonuje swoją pracę na zlecenie różnych kontrahentów (wydawnictw, redakcji, agencji reklamowych, innych firm) przy wykorzystaniu specjalistycznych programów informatycznych. Przygotowuje i opracowuje materiały graficzne, tekstowe, fotograficzne, dźwiękowe i łączy je w całość. Do jego obowiązków należy także aktualizowanie i uzupełnianie informacji. Efekty swej pracy umieszcza na serwerze. Przy projektach bardziej skomplikowanych współpracuje z grafikiem i programistą o odpowiedniej specjalności. Może też pełnić obowiązki administratora systemów internetowych (np. portali). Osobom zainteresowanym pracą w zawodzie webmastera potrzebna jest wiedza z zakresu trzech dziedzin: plastyki, mediów(znajomość praw komunikacji słownej i wizualnej) oraz informatyki. Od webmastera wymaga się umiejętności posługiwania się zaawansowanymi programami graficznymi oraz znajomości języków programowania. Istotna jest też znajomość narzędzi, które służą do budowania interaktywnych i dynamicznych stron i serwisów. Ważne są takie cechy osobowości jak: cierpliwość, umiejętność organizowania pracy , radzenie sobie z przejściem pomysłu do realnego projektu. Przydatne są także logiczne myślenie, pomysłowość, dokładność, wyobraźnia przestrzenna, wytrwałość i umiejętność pracy w zespole. Warto zwrócić uwagę na umiejętność radzenia sobie ze stresem, związanym z koniecznością dotrzymywania terminów ustalonych ze zleceniodawcą. 
Webmasterami zostają najczęściej absolwenci studiów wyższych, np. studiów dla webmasterów na kulturoznawstwie( specjalności internetowe, zastosowanie Internetu, inżynieria oprogramowania internetowego). Zatrudnienia można szukać w portalach i serwisach internetowych, czasopismach wydawanych online, internetowych stacjach radiowych, branżowych serwisach handlowych, firmach związanych bezpośrednio z Internetem. Istnieją też szanse zatrudnienia na rynku pracy z własną działalnością gospodarczą.


Najbliższe wydarzenie

01
wrzesień
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 godz. 9.00

img